در سازاستور بخوانید: آذر هاشمی: حمایت از هنرمندان موسیقی ملموس نیست

آذر هاشمی: حمایت از هنرمندان موسیقی ملموس نیست


آذر هاشمی: حمایت از هنرمندان موسیقی ملموس نیست آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی گفت: در چند ماه اخیر موسیقی دانان ها تقریبا هیچ درآمدی نداشتند، برای حمایت از هنرمندان صحبت های بسیاری شده است ولی این حمایت ها بوقوع نپیوسته که هنرمندان آن را لمس کنند.