در سازاستور بخوانید: ابوالحسن خرقانی و تنبور کرمانشاهی به نام ترکیه جهانی می شود؟

ابوالحسن خرقانی و تنبور کرمانشاهی به نام ترکیه جهانی می شود؟


ابوالحسن خرقانی و تنبور کرمانشاهی به نام ترکیه جهانی می شود؟ شنیده های اهالی موسیقی در کرمانشاه حاکی از آن است که ترکیه قصد کرده فرودگاهی به نام شیخ ابوالحسن خرقانی بسازد و برای مطرح شدن ساز تنبور در سطح جهانی به نام خودشان اقدام کند.