در سازاستور بخوانید: «شورآفرین» حسین دهلوی بازآفرینی می شود،حسین دهلوی،ارکستر ملی،ارکستر صبا،سهراب کاشف