در سازاستور بخوانید: ـار آذربایجانی

استاد محمود شاطريان

بیوگرافی استاد محمود شاطریان


بیوگرافی استاد محمود شاطریان استاد محمود شاطریان در سال ۱۳۲۳شمسی در محله اهراب به دنبا امد.